ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

uzavreté prostredníctvom e-shopu www.kika.sk

1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie stačí, ak bolo oznámenie o odstúpení najneskôr posledný deň lehoty na adresu predávajúceho. Odstúpením sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

3. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pri odstúpení kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na adrese www.kika.sk a je povinný oznámiť predávajúcemu číslo kúpnej zmluvy, od ktorej odstupuje, uviesť akých artiklov a v akom počte sa odstúpenie týka a oznámiť kupujúcemu bankové spojenie pri voľbe vrátenia peňazí bezhotovostne.

4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia, tovar, ktorý od neho dostal. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale, bez známok opotrebenia či poškodenia.

5. Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu prijatie odstúpenia od zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho.

6. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu nesie kupujúci. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

7. Ak je vrátený tovar poškodený, javí známky nadmerného opotrebenia alebo nie je kompletný v dôsledku porušenia povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu znižovania hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich bez ohľadu na to, ktorú si kupujúci pri objednávke zvolil. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci mu nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy sú súčasťou Obchodných podmienok.