Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti Kika Nábytok Slovensko s.r.o.

(ďalej len ako ,,Reklamačný poriadok“)

Spoločnosť Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. so sídlom Galvaniho 11, Bratislava 821 04, IČO: 35 883 103, DIČ: 2021829260, IČ DPH: SK 2021829260, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 31448/B (ďalej len ako ,,spoločnosť Kika“ alebo ,,Predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúcim je pre účely tohto Reklamačného poriadku fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Kika pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len ako ,,Kupujúci“).

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len ako ,,Zmluvné strany“)

Miesto vybavenie reklamácie: Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj nábytku, bytových doplnkov alebo iného tovaru (ďalej spoločne len ako ,,Tovar“) zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru zverejnenej Predávajúcim na svojom webovom sídle www.kika.sk (ďalej len ako ,,Internetový obchod“) a uplatňuje sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho.

2. Tento Reklamačný poriadok upravuje a vymedzuje práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s uplatňovaním práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady. Predmetom týchto záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj Tovaru vybratého Kupujúcim z aktuálnej ponuky Internetového obchodu (ďalej len ako ,,Zmluva“).

3. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4. Predávajúci umožní Kupujúcim oboznámiť sa s platným znením tohto Reklamačného poriadku vždy jeho zverejnením na svojom webovom sídle.

Článok II. Zodpovednosť za vady

Spôsob vybavenia reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

2. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, v prípade ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

6. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

7. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť opätovne; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. V prípade, ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie.

10. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

11. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich vyššie uvedených práv si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

13. Pri nedodržaní zákonom stanovenej reklamačnej doby je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

14. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu ihneď po uplatnení reklamácie potvrdenie o uplatnení reklamácie.

15. Reklamácia začína dňom podania reklamácie Kupujúcim. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný bez pochybností preukázať, že reklamovaný Tovar kúpil od Predávajúceho a za akú kúpnu cenu. Za týmto účelom preukázania Kupujúci predloží Predávajúcemu platný doklad o kúpe Tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru alebo záručný list. V prípade, ak Kupujúci nepredloží Predávajúcemu doklady podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci oprávnený reklamáciu neuznať.

16. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

17. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť Kupujúceho o jeho právach ako je uvedené vyššie.

Článok III. Dĺžka záruky

1. Všeobecná záručná doba Tovaru je 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak má Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Predávajúci, prípadne výrobca je oprávnený predĺžiť záručnú dobu Tovaru. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí záručná doba Tovaru podľa prvej vety. Ak je na obale Tovaru alebo v návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba Tovaru pred uplynutím tejto lehoty.

2. Pri Tovare zlacnenom z dôvodu vady Tovaru je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena Tovaru.

3. Pri použitom Tovare je záručná doba 12 mesiacov, pričom Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru.

4. V rámci všeobecnej záručnej doby sa reklamácie spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Pri predĺženej záručnej dobe sa reklamácie spravujú výhradne podmienkami uvedenými v záručnom liste Tovaru.

5. Záručná doba neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovaného Tovaru za nový Tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

6. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu Tovaru. Nejde o vadu Tovaru, pokiaľ z povahy Tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri jeho obvyklom užívaní dôjde k celkovému opotrebovaniu Tovaru ešte pred uplynutím záručnej doby.

7. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú zo strany Kupujúceho uplatnené v záručnej dobe.

8. Záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru, ktoré vznikne zavinením Kupujúceho alebo z dôvodu, ktoré nemôže Predávajúci žiadnym spôsobom ovplyvniť, a to najmä:

- preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho alebo tretej osoby,

- následkom fyzického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, nesprávnym skladovaním),

- bežným opotrebením,

- vyššou mocou.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak Tovar nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie obvyklým spôsobom, a to najmä z dôvodu, že Tovar je pevne namontovaný, Predávajúci posúdi reklamáciu priamo na mieste, kde sa Tovar nachádza alebo iným vhodným spôsobom na základe dohody s Kupujúcim, pričom Kupujúci je povinný Predávajúcemu poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na svojom webovom sídle.

3. Tento reklamačný poriadok je platný od 14.2.2017.

4. Odoslaním Objednávky Kupujúci Predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru a tieto akceptuje, ďalej že sa pred odoslaním Objednávky oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami zverejnenými na webovom sídle Predávajúceho.